Д-р Татяна Итова, УМБАЛ Медика Русе ООД

Условията, в които се намира нашето общество през последния един месец постави на изпитание всеки един от нас. Необходимостта от изолация доведе до спиране на нормалната работа на общопрактикуващи лекари и се преустановиха детските консултации. В опит да сме от полза на нашите пациенти и техните родители изработихме алгоритъм за проследяване на новородените деца от УМБАЛ Медика Русе ООД, след изписване от здравното заведение. Създадохме протокол за телефонно интервю /таблица 1./ , което се осъществява с майките на новородените и чрез който се ориентираме за състоянието на децата. Първоначалната идея бе да се проследи само еволюцията на неонаталния иктер, но впоследствие родителите споделяха и други проблемии, така че въпросникът се разшири. Въз основа на отговорите на майките от „телефонния преглед” се преценяваше състоянието на новороденото /НР/ и необходимостта от реален контакт с лекар. Част от консултациите се проведоха на втори етап виртуално или със снимков материал, а при обективна нужда от реален преглед се извърши такъв на няколко от децата.

Таблица 1. Протокол за телефонно интервю за проследяване на новородени с неонатална жълтеница.

Протокол за проведено телефонно интервю на новородено №.......

Име на новородено............................................................................................................................

Име на майка......................................................................................................................................

Актуален адрес...................................................................................................................................

Телефон...................................................................................................................................

Д.р..................................г.в/седм/..................тегло/гр./.........................ръст/см./.................

Диагноза:.................................................................................................................................

Провеждана ли е ФТ преди изписване?..............................................................................................................................

Как преценявате състоянието на вашето дете днес?........................................................................................................................................

Каква е телесната температура днес?........................................................................................................................................

Какво е теглото на бебето днес?........................................................................................................................................

Какъв е плача на бебето?....................................................................................................................................

С какво се храни детето Ви?...........................................................................................................................................

Колко пъти се храни?......................................................................................................................................

Има ли проблеми с хранене?..................................................................................................................................

Колко мокри памперса има за последните 24ч?..........................................................................................................................................

Какъв е цвета на урината?..................................................................................................................................

Колко изхождания има за последните 24ч?..........................................................................................................................................

Какъв е цвета на изхожданията?........................................................................................................................

Какъв е цвета на кожата на бебето?....................................................................................................................................

Какъв е цвета на склерите на очите на бебето?....................................................................................................................................

Кои зони от тялото са все още с жълт цвят?........................................................................................................................................

Има ли промяна в поведението на бебето в сравнение с предишното интервю?................................................................................................................................

Каква е промяната?...............................................................................................................

Има ли други проблеми, които да споделите?.............................................................................................................................

Планирано следващо интервю:................................................................................................................................

Провел интревюто:...............................................................................................................

Дата....................................../подпис...................................

Проследени за един месец бяха 50 доносени новородени на възраст от 6 до 28 дни след напускане на неонатологичното звено със средно тегло при раждане е 3187±490гр. и гестационна възраст 38,7±1,4г.с. От тях 45% са момичета и 55% са момчета. От наблюдаваните новородени 66% се отглеждат в областен град, 12% в по-малък град и 22% в село. Средната възраст на родилките е 28,5 ± 4,9г./таблица 2/.

Таблица 2. Характеристика на наблюдаваните новордени.

показател

Тегло при раждане

3187± 490гр

Гестационна възраст

38,7± 1,4г.с.

Пол ♂/♀

45% / 55%

Механизъм на раждане PN / SC

51% / 49%

Поредност на раждане 1 /2 /3 /4

56% / 38% / 4% / 2%

Оценка по Апгар 1՛ / 5՛

8,3 ± 1,3 / 9,2 ±

Болничен престой

4,4 ± 1,2дни

Билирубин при изписване

122 ± 31 µmol/L

местожителство обл.град / Град / село

66% / 12% / 22%

Възраст на майката

28,5 ±4,9г

Образование на майката осн./средно/висше

2% / 66% / 32%

Проблемите, които са били обект на лечение през ранния неонатален период по време на болничния престой на наблюдаваните новородени са представени в таблица 3.

Таблица 3. Нозологична характеристика на наблюдавания контингент.

диагноза

брой

Интраамниотична инфекция

11

Респираторен дистрес синдром, транзиторна тахипнея

5

Хемолитична болест на новороденото по АВО

5

Хемолитична болест на новороденото по Rh

2

Други форми на неонатална жълтеница

7

Преходна хипогликемия

4

Полицитемия

1

Преходни електролитни нарушения

3

Вродена хидронефроза

1

Вродена киста на яйчник

1

Преходни нарушения на тиреоидната обмяна

1

Кефалхематом/кръвонасядане

2

Фрактура на ключица

1

Интраутеринна хипотрофия

1

Близнаци, родени в стационар

1

По-голямата част от диагностичните и терапевтичните проблеми в наблюдаваната група деца са свързани със специфична патология на неонаталния период и при напускане на здравното заведение предполага решаване на здравословния проблем /например Интраамниотична инфекция/. Част от състоянията предполагат обаче и проследяване в домашни условия /например Хемолитична болест, др. форми на неонатална жълтеница, еволюция на родово-травматични увреди, оценка на вродени аномалии/. Така че това изисква последващ контакт с лекар.

Анализирайки проведените телефонни интервюта се установи,че 80% от родителите са осъществили индиректен контакт с избрания общопрактикуващ лекар на НР, но само при 10% от тях е имало личен такъв с него. На въпроса как определяте състоянието на вашето дете като добро или много добро, са отговорили 90% от майките, задоволително са отговорили 6% и влошено – 4%. 90% от майките определят плача на своето НР като силен, 6% като слаб и 4% не могат да преценят. На 60% от групата налюдавани, майките са имали възможност да проследят теглото на децата си в домашни условия. Прирастът на тегло за наблюдаваната група е 640гр ±220гр към 28-яден. Телесната температура е измервана периодично при 80% от НР. Не се регистрира фебрилитет .

Храненето на децата от групата в 80% от случаи е естествено, 8% е смесено и в 12% е с адаптирано мляко, като броят хранения е 7±2пъти за 24 часа. При 10% от НР кърменето е на поискване. Според майките в 86% не се среща затруднение с хранене независимо от начина на хранене и вида храна, в 10% има такива /описани са трудно засукване, заспиване при кърмене, вяло сукане, прекъсване и изплакване при кърмене/ и в 4% не могат да преценят. Тези 14% от майките след консултация по телефона и напътствия за урегулиране режима на хранене продължиха успешно да кърмят.

Кърмачетата са имали по 6±2 мокри памперса за 24 ч , като цвета на урината е непроменен и 5±1,5 отделени изхождания за 24 ч, които са били при 70% от тях жълти и при 30% зеленикави или с друг цвят. При две деца се регистрира затруднение със спонтанната дефекация. На едното се наложи да се извърши медицински преглед.

Преценката за степента за тежест на жълтеницата се осъществи по визуалното описание на майката според схемата на Кремер/фигура 1/. Болшинството от родилките /80%/определят първоначално цвета на кожата на децата си като розов, в 16% като жълт и 4% като блед. А 12% майките са отговорили и че склерите на НР са жълти. При прецизиране на въпросите за степента на разпространение на жълтеницата и колко зони от тялото обхваща тя, се получава по-добра оценка за тежестта й. 4% от децата са с разпространение на иктера в 5 зони, 8% - в 4 зони, 16% в 3 зони, 20% в 2 зони, 34% в една зона и 18% са без иктер. Впоследствие на НР с НЖ с изява от 3 до 5 зони се проведе „преглед” по снимки. Наложи се транскутанно измерване нива на билирубин при 4 деца, тъй като според родителите имаше и промяна в поведението на кърмачетата /сънливост, отказ от храна, отпуснатост/. При две от тях се осъществи лечение чрез фототерапия след установена хипербилирубинемия.

Степени на жълтеница

Разпространение

Ниво на билирубин /mol/L/

1

Лице,врат

>80

2

Лице,врат,гръб,гърди,корем

150

3

Цяло тяло, долни крайници до колене, горни крайници – до лакти

200

4

Цялотяло и крайници, без длани и стъпала

250

5

Цяло тяло

>350

Фигура 1. Оценка на ниво на билирубин по Kremer

В четири случая от наблюдаваната група трябваше да се проведе преглед, тъй като проблемите, които имаха децата налагаха допълнително уточнение на клиничното състояние, свързано със здравословен проблем /ехографски контрол на вродена хидронехроза, ехографски контрол на вродена киста на яйчник, уточняване на тиреоиден статус и контролни изследвания след интраамниотична инфекция/.

Резултатите от отговорите се обработиха статистически чрез IBM SPSS® Statistics version 23. При анализ на отговорите на майките достигнахме до няколко извода, които са ценни за по-нататъшната ни работа. Определено силата на плач и промяна в състоянието на детето са показатели, които имат сигнификантна стойност за преценка /р<0,001/ и последващо поведение. Силата на плач, ако се свързва с тежестта на НЖ, има строга корелационна зависимост с цвета на кожата на НР/р=0,001/ и степента на изява на иктера/р=0,001/. Преценката на общото състояние на детето като влошена също е сигнификантна за степента на разпространение на НЖ/р=0,028/. По отношение на храненето на НР поредността на раждане /р=0,008/ и възрастта на майката /р=0,004/ са определящи за продължаване на естественото хранене. Местоживеенето, образованието и възрастта на майката нямат отношение за оценка на състоянието на новороденото .

Други въпроси, които бяха дискутирани с родителите на НР на възраст до 14 дни, бяха свързани с обработката на пъпния остатък /при 80% от разговорите/ и тоалета на децата /при 66%/. В болшинството разговори майките задаваха въпроси относно режима на хранене, тегловния прираст на детето им или искаха съвети за хранене /при 92% от анкетираните/. При разговорите с родители на НР на възраст повече от две седмици 94% от тях искаха съвети относно проблеми свързани с кърмаческите колики и профилактиката на рахит. В края на неонаталния период всички родители зададоха един и същи въпрос - как ще се проведат последващите имунизации в условия на пандемия и преустановени детски консултации. Голяма част от тях /88%/ запитаха възможно ли е да се продължи проследяването на децата им от нашата структура.

От наблюдаваните 50деца само при 8 се наложи клиничен преглед, след проведената анкета, като при 4 от тях контакта с лекар беше предварително обсъждан във връзка с вродена патология. Реално само при 4НР /8%/ се наложи преглед вследствие телефонната анкета.

В заключение изводите, които можем да направим са, че в извънредни условия и при проява на гъвкавост и желание на екипа, могат да се проведат и дистанционно част от профилактичните мероприятия при новородените. Добрата колаборация и изградено доверие с родилките и зададени точни и конкретни въпроси могат да дадат добра представа за състоянието на тяхното дете и да насочат към съществуващи проблеми и своевременното им решаване.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече