Това стана ясно след последното редовно заседание на кабинета.

Промени в Закона за лечебните заведения въвеждат към досегашните задължения на болниците, ангажираните с проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти, задължението ежедневно да предоставят информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Задължението е скрепено и с административно-наказателна отговорност за лечебните заведения, като така се цели се да бъдат сведени до минимум предпоставките за отказ на информация от страна на лечебни заведения и по този начин да могат да бъдат реализирани от съответните органи в пълнота аналитично-контролните им дейности, въведени със закона.

Това е записано в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен в парламента от Министерски съвет.

В проекта се предлага регламент за извършване на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както това е предвидено в момента по отношение на лечебните заведения за болнична помощ. Според мотивите към проекта по този начин ще се създаде единен механизъм по отношение на създаването, съответно извършването, на нови медицински дейности от лечебни заведения, осъществяващи по същество едни и същи медицински дейности - диагностично-лечебна дейност за хоспитализирани болни, и ще се гарантира, че изпълняваните дейности от всички лечебни заведения, които предоставят медицински услуги в обхвата на болничната медицинска помощ са съобразени с идентифицираните потребности на населението.

Предвижда се и възможността при извършването на комплексната оценка да бъдат използвани специфични индикатори за предоставяните здравни услуги на определена територия. Тези индикатори са за броя на лечебните заведения на територията на съответната област, осъществяващи болнична помощ по съответните медицински специалности; броя на разкритите в тях структури и легла, включително направените промени в броя на разкритите легла за съответната година; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглата за текущата и предходната календарна година, както и данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и за отчетената и заплатена болнична медицинска помощ по видове и лечебни заведения на територията на областта за текущата и предходната календарна година.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече